INTP - Nhà tư duy

NovaEdu Đang cập nhật

20,000 VND

Giới thiệu tài liệu

Có khoảng 3% dân số mang tính cách INTP. Các INTP yêu thích lý thuyết và tin rằng tất cả mọi thứ đều có thể phân tích và cải tiến.