ESFJ - Người quan tâm

NovaEdu Đang cập nhật

20,000 VND

Giới thiệu tài liệu

3 tính cách đặc trưng của ESFJ là: Thực tế, vị tha và hòa đồng. Có khoảng 12% dân số mang tính cách này.