NovaEdu 29/04/2020 176

Kế hoạch Triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" (Đề án 1665); Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục (Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT), hôm nay, ngày 16/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch Triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục năm 2020.

      Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông và các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của HSSV về khởi nghiệp, giúp HSSV chủ động tiếp cận với hệ thống khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường; triển khai thí điểm công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho HSSV các kiến thức về khởi nghiệp; đồng thời hỗ trợ các cơ sở giáo dục và đào tạo kết nối các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp. Kế hoạch 239/KH-BGDĐT đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu chung.

Bảy nhiệm vụ lớn được đề cập tại Kế hoạch 239/KH-BGDĐT ban hành ngày 16/4/2020 bao gồm:

  1. Công tác truyền thông
  2. Tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 3 – Năm 2020
  3. Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV lần thứ 3 – Năm 2020 (SV_STARUP-2020)
  4. Công tác hỗ trợ đào tạo
  5. Tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp
  6. Hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp
  7. Quản lý điều hành Đề án


      Là một trong những đơn vị chính thức đồng hành cùng Bộ GD&ĐT trong việc triển khai Đề án 1665, thông qua Kế hoạch 239/KH-BGDĐT ban hành ngày 16/4/2020, Bộ GD&ĐT đã giao NovaEdu những nhiệm vụ quan trọng. Đó là tổ chức ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2020, triển khai hệ thống công nghệ hướng nghiệp định hướng khởi nghiệp online dành cho HSSV toàn quốc (Hệ thống hướng nghiệp Nova E-Guide) và triển khai chương trình đào tạo Kỹ năng toàn diện - Nền tảng cốt lõi để khởi nghiệp thành công (NovaSpro) theo các bộ tài liệu đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt (Bộ tài liệu Kỹ năng toàn diện – nền tảng cốt lõi để khởi nghiệp thành công).


0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010


0011

0001 ảnh widget

Bình luận bài viết

Tin nổi bật